Archive for the ‘public delivery system’ Category

BMC access road: Samy is unreasonable and arrogant

June 21, 2007

Dear bloggers, pls take some time to read the Hansard below. You’ll see how unreasonable and arrogant the minister was on the issue of the access road between Bandar Mahkota Cheras / Bandar Sg Long and Kuala Lumpur.

It must be out of his mind for Samy to suggest putting up another toll plaza on the access road. No wonder the Works Minister is a.k.a Toll Minister. But the Umno-led BN government still has the cheeks to call themselves as Pembela Rakyat (defender of the people). Can you beat this?

As an advisor to the BMC Open Access Road Action Committee, I would suggest that we would raise hell with Samy at his office and the Parliament.

DEWAN RAKYAT PARLIMEN KESEBELAS PENGGAL KEEMPAT

MESYUARAT KEDUA

Bil. 28 Selasa 19 Jun 2007

1. Dato’ Markiman bin Kobiran [Hulu Langat] minta Menteri Kerja Raya menyatakan

apakah tindakan kementerian untuk mempercepatkan pembukaan persimpangan jalan masuk

Lebuh raya Grand Saga ke Bandar Mahkota Cheras dan bilakah ia akan menjadi kenyataan.

Menteri Kerja Raya [Dato’ Seri S. Samy Vellu]: Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman

Ahli Yang Berhormat, pihak Kementerian Kerja Raya masih lagi mengadakan rundingan dengan

pemaju Nara Jaya dan juga Syarikat Konsesi Cheras-Kajang-Kuala Lumpur-Cheras.

Perkara ini mempunyai satu sejarah iaitu pembinaan telah berlaku dan pemaju telah

menjalankan pembinaan beberapa ribu rumah di tepi lebuh raya yang telah diadakan lebih awal

daripada pembangunan itu berlaku. Pada masa mereka memohon untuk mengadakan jalan

masuk ke Lebuh raya Cheras, kami telah mengenakan beberapa syarat. Satu di antara

syaratnya iaitu mereka mesti berunding dengan syarikat konsesi Grand Saga dan selepas itu

juga mereka boleh membina dan menyambung dengan Lebuh raya Cheras yang sedia ada.

Mereka masih membina rumah. Mereka mempamerkan satu papan tanda. Papan tanda

itu menyatakan orang yang membeli rumah di sini tidak payah membayar tol. Jangan bayar tol.

Saya percaya mereka bukanlah … they are not sincere dengan izin dan mereka terus membina

rumah beberapa ribu. Sejumlah rumahnya yang dijangka sebanyak 10,000 buah rumah dalam

satu projek dan 4,000 rumah dalam satu projek.

Kita jangka lebih kurang kedua rancangan ini akan mempunyai 40,000 buah kenderaan

sehari. Saya telah mengadakan perbincangan dengan Nara Jaya di pejabat saya. Nara Jaya

menyatakan bahawa mereka tidak bersetuju apa-apa, buka gate. Ini bukan gate Kereta Api

Tanah Melayu. Suka kita buka, bila ada kereta api, kita tutup. Ini lebuh raya. Apa kita cakap

pun dia tidak mahu dengar.

Oleh kerana itulah kita tidak membenarkan mereka masuk dalam Jalan Cheras. Saya

suka juga menerangkan sedikit kepada Ahli Yang Berhormat telah membangkitkan soalan ini.

Sekarang, selepas beberapa perbincangan, minggu ini iaitu 15 Jun, saya telah meminta

Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk memanggil kedua-dua pihak mengadakan perbincangan.

Syarikat konsesi bersetuju untuk membina sebuah plaza tol dengan harga yang murah

iaitu harga yang murah itu sebanyak RM5 juta. Oleh kerana beberapa alat elektronik mesti

dipasang dan perbincangan di antara Nara Jaya dan mereka, Nara Jaya kata, saya bagi RM1

juta sahaja. RM1 juta tidak bolehlah Yang Berhormat.

Mereka minta, dalam pembinaan ini RM5 juta mereka kena bayar. Nara Jaya kata RM1

juta, saya kata bincanglah, bincang sampai lagi lima tahun dia bincang, lima tahun tidak ada

buka, 10 tahun bincang, 10 tahun pun tidak ada buka. Kedua-dua pihak pun mesti

bertanggungjawab. Walau pun syarikat konsesi dia bertanggungjawab, dia kata okey kita boleh

bayar setengah, panggil dia bayar setengah, dia kata tidak boleh. Itulah masalah Yang

Berhormat, saya jelaskan kepada Yang Berhormat.

Dato’ Markiman bin Kobiran [Hulu Langat]: Cheras juga minat. Terima kasih Tuan

Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri kerana datang sendiri ke Parlimen ini

untuk menjawab soalan spesifik ini. Soalan utama tadi dengan soalan tambahan ini Yang

Berhormat Menteri, adalah mewakili penghuni dan penduduk Taman Bandar Mahkota Cheras

dengan Bandar Sungai Long yang lebih kurang 10,000 penduduk yang cukup ramai dan mereka

sudah pun menderita lebih kurang 10 tahun dan tiga tahun yang lepas laluan keluar masuk yang

baru yang disekat ini disiapkan dengan kos lebih kurang RM12 juta oleh pemaju berkenaan.

Akibatnya mereka terus menderita walau pun jalan ini sudah siap kerana ditutup.

Mereka terus menderita kerana berlaku keangkuhan oleh pemaju yang hanya mementingkan

kewangan. Kedegilan Grand Saga kerana mementingkan kutipan tol, kelemahan serta

kelewatan rundingan katanya oleh LLM dan kementerian melainkan Yang Berhormat Menteri

yang cukup cekap pada hari ini.

Penduduk di situ terus menderita, Tuan Yang di-Pertua. Hingga sekarang jalan siap

begitu lebar, begitu luas dengan lampu dan jambatan tetapi tidak boleh digunakan. Apa

gunanya? Jadi, soalnya sekarang, adakah perlu rundingan sampai tiga tahun, sampai lima tahun

atau sepuluh tahun? Ini adalah keputusan berkenaan dengan kewangan, bukan nyawa yang

perlu penelitian yang terlalu detail.

Oleh itu saya minta kementerian bantulah sikit. Pihak pembangkang asyik

berdemonstrasi tiap-tiap hari Sabtu, tiap-tiap hari Ahad, menunjukkan kononnya merekalah yang

membuat kerja hal rundingan ini. Kononnya merekalah yang memperjuangkan kepentingan

penduduk-penduduk setempat. Tetapi…

Tuan Tan Kok Wai [Cheras]: [Bangun]

Dato’ Markiman bin Kobiran [Hulu Langat]: Nantilah dulu. Ini soal spesifik, tetapi

Yang Berhormat Menteri perkara ini mesti diselesaikan, tidak kira sama ada bayarannya berapa

dan matlamat saya ialah ia mesti diselesaikan dalam masa yang terdekat.

Tuan Yang di-Pertua: Baik, Yang Berhormat. Cukup.

Dato’ Markiman bin Kobiran [Hulu Langat]: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua.

Dato’ Seri S. Samy Vellu: Tuan Yang di-Pertua, suka juga saya menjelaskan kepada

Ahli Yang Berhormat satu syarat yang penting telah diperkenalkan oleh kerajaan kepada mereka.

[Yang Berhormat Menteri membaca satu daripada syarat] Pihak Nara Jaya Berhad (NSB)

hendaklah bersetuju menanggung rugi LLM Grand Saga atas segala tindakan tuntutan, prosiding,

kerugian, kerosakan, pampasan, kos dan perbelanjaan apa juga mungkin dialami oleh LLM

Grand Saga berbangkit atau berkaitan dengan kerja-kerja pembinaan, laluan keluar masuk yang

dinyatakan di atas lampiran format”.

Ini satu daripada syarat-syarat yang telah dikenakan. Jadi, penswastaan projek -“Kami

Nara Jaya Sdn. Bhd. bersetuju dengan syarat-syarat yang dinyatakan di atas berjanji untuk

mematuhinya”. Ditandatangani oleh Liew Choon Wit, Senior General Manager, Eng Kai Lai,

Senior Project Manager.

Inilah Yang Berhormat, [Menunjukkan sebuah risalah] Pembangkang bolehlah tunjuk

perasaan. Kalau dia tidak tunjuk perasaan dia bukanlah pembangkang lagi. [Dewan riuh] Kami

kerajaan…

Dato’ Markiman bin Kobiran [Hulu Langat]: [Bangun]

Dato’ Seri S. Samy Vellu: Sekejap, Yang Berhormat. Kami kerajaan, kami mempunyai

tanggungjawab. Jikalau saya minta buka jalan itu pada akhirnya siapa yang akan bayar ganti

rugi sebanyak RM400 juta? Kerajaan kena bayar ganti rugi RM400 juta. Saya tidak mahu

kerajaan membayar ganti rugi RM400 juta oleh kerana RM400 juta itu boleh dibelanjakan kepada

rakyat.

Walau bagaimanapun, untuk Yang Berhormat, sepatutnya Yang Berhormat bincang

dengan saya, sekali lagi saya panggil syarikat. Ada juga orang daripada syarikat yang ada tanduk

di sini. [Membuat aksi tanduk di kepala] Tidak mahu cakap, tidak mahu buka mulut, keras

sahaja tidak mahu bincang. Kami bila-bila pun rendah sahaja, kita simpati tetapi dia tidak. Pasal

dia ada duit, dia besar. Bila bina itu, sudah dapat kelulusan tetapi syarat mesti dipatuhi. Ini satu

perkara. Sekali lagi bolehkah mereka mempamerkan, “Belilah rumah di sini, boleh masuk ke jalan

lebuh raya tanpa bayaran tol”. Kami ada gambar.

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat, apakah cadangan kementerian untuk

menyelesaikan perkara ini?

Dato’ Markiman bin Kobiran [Hulu Langat]: Ya, saya hendak tahu bila sahaja.

Dato’ Seri S. Samy Vellu: Tuan Yang di-Pertua, atas permintaan Yang Berhormat, dua

bulan yang lalu saya sudah minta Jabatan Kerja Raya dan juga Lembaga Lebuh Raya Malaysia

untuk mengadakan satu persetujuan di antara mereka. Akhirnya, dalam mesyuarat pada 15 hari

bulan ini, Grand Saga bersetuju pada mulanya dia kata RM10 juta. Saya kata, tidak boleh RM10

juta. RM5 juta boleh dijadikan satu toll gate untuk smart card dan lain-lain di mana mereka minta

RM2.5 juta dibayar oleh pemaju dan RM2.5 juta lagi dibayar oleh syarikat. Itu pun saya minta

LLM jika boleh mengurangkan ganti rugi daripada pemaju tetapi syarikat itu akan

bertanggungjawab. Ini akan berlaku dalam tempoh dua atau tiga minggu lagi. Selepas itu saya

akan beri kebenaran kepada syarikat itu untuk membina dengan segera dan kita boleh

mengambil masanya lebih kurang sebulan setengah dan selepas itu kita buka jalan itu.

Tuan Tan Kok Wai [Cheras]: [Bangun]

Tuan Yang di-Pertua: Baik, terima kasih. Ya, Yang Berhormat bagi Cheras.

Tuan Tan Kok Wai [Cheras]: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Pada pengetahuan

saya pada bulan Jun ini Syarikat Grand Saga kutipannya selepas operasi selama lapan setengah

tahun telah mengutip bayaran tol sebanyak kos yang sama dengan pembinaannya. Ini bererti

dalam tempoh bakinya 25 tahun syarikat ini akan membuat keuntungan bersih ditolak dengan

sedikit kos maintenancenya. Ini merupakan satu kebaikan kepada syarikat kroni Barisan

Nasional. [Disampuk oleh Ahli-ahli Pembangkang].

Tadi Yang Berhormat Menteri sudah memberikan satu jawapan yang paling

menyedihkan dan mengecewakan penduduk-penduduk Bandar Mahkota Cheras bahawa beliau

telah bersetuju untuk pembinaan satu plaza tol di jalan utama akses tunggal masuk ke Taman

Mahkota Cheras itu. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri, adakah Yang Berhormat

Menteri sedar bahawa kelulusan yang pertama yang telah pun diberikan oleh Majlis Perbandaran

Kajang kepada Nara Jaya pemaju Bandar Mahkota Cheras itu untuk membina jalan utama

diberikan pada tahun 1994 sebelum perjanjian konsesi Grand Saga dengan kerajaan

ditandatangani?

Kedua, jalan utama ini sememangnya menjadi satu syarat utama dalam perintah

pembangunan yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran Kajang kepada pemaju.

Ketiga, rumah-rumah baik pun komersial atau kediaman di Bandar Mahkota Cheras tidak

akan memperoleh sijil kelayakan (CF) untuk bangunan premis mereka jika sesuatu syarat dalam

perintah pembangunan itu tidak dipatuhi oleh pemaju. Saya ingin bertanya Yang Berhormat

Menteri, mengapakah rumah-rumah di Bandar Mahkota Cheras ini masih boleh dapat CF

walaupun jalan utama ini tidak boleh digunakan?

Tuan Yang di-Pertua: Baik, Yang Berhormat. Cukup.

Tuan Tan Kok Wai [Cheras]: Bukan, ini untuk pengetahuan Dewan ini kerana Majlis

Perbandaran Kajang walaupun tidak dapat mengeluarkan CF bagi jalan atau sijil kesempurnaan

       how do I say completion of work …

        

Dato’ Seri S. Samy Vellu: Sijil kelayakan.

Tuan Tan Kok Wai [Cheras]: Sijil kelayakan bagi jalan itu tetapi Majlis bersetuju

memberikan CF kepada rumah-rumah kerana Majlis sendiri yang menghendaki pemaju itu

membina jalan itu.

Tuan Yang di-Pertua: Baik, Baik.

Tuan Tan Kok Wai [Cheras]: Dari aspek ini, adakah ini merupakan satu kesalahan oleh

pemaju? Saya minta penjelasan.

Dato’ Seri S. Samy Vellu: Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat

bagi Cheras, Yang Berhormat tunjuk perasaan sahaja tetapi saya mengadakan beberapa

perbincangan dengan penghuni-penghuni rumah yang telah membeli rumah datang ke pejabat

saya. Saya telah menunjukkan beberapa dokumen mengapakah ini tidak boleh berlaku. Saya

jelaskan… Saya kata, walau bagaimanapun jangan susah, kita cuba selesaikan perkara ini

seberapa segera yang boleh. Majlis Perbandaran tidak mempunyai kuasa untuk meminta

manamana pihak masuk ke dalam lebuh raya. Menteri Kerja Raya sahaja yang boleh! [Disorak]

Tahukah? [Buat isyarat menulis] Saya sedia beri kebenaranlah.

Beri dia kebenaranlah. Dia bagi kebenaran kepada satu ratus orang pun saya tidak

peduli. Bila mereka mematuhi syarat-syarat baru saya ikuti dengan saya punya arahan. Jadi

saya minta Ahli Yang Berhormat dari Cheras, bantulah kita sedikit. Kita bersama kerja. Saya

pun tahu, saya kesian dengan penduduk-penduduk. Penduduk-penduduk dan 40,000 kenderaan

dalam tempoh masa enam bulan lagi akan menggunakan jalan ini. Jadi kami mesti menjaga

kepentingan rakyat, kepentingan penghuni rumah dan juga kepentingan syarikat konsesi khasnya

kerajaan.

Terima kasih.

Advertisements

Climbing crime rates = Government’s failure

June 18, 2007

The new wave of gang rape and violence that have shaken up the entire Johor Bahru last week has once again puts the PDRM under microscope.

Before I make my comments, pls read and understand how PDRM deploys its personnels…

Admininstrative Department – 33,036

Logistics Department – 10,587

Crime Investigation Department- 6,661

Commercial Crime Department – 690

Internal Security / Public Order Department- 33,214

Narcotics Department – 2,713

Special Branch- 6,026

Public Service – 7,705

Total: 100,632

 You see, PDRM only deploy 6,661 men and women out of 100,632 they have to fight crimes. That’s clearly not enough and that’s why we have been openly and repeatedly calling for redeployment of the police force. We have also repeatedly raised the issue of the need for a pay rise for the police force to raise their fighting spirit. We were satisfied with the recent pay rise for the men and women in blues.

More than a year ago (shortly after the Canny Ong’s murder), I have personally called for the reduction of staff for the Special Branch, FRU and also cut down the number of outriders for VIPs in order to despatch more men and women in blues to the streets to protect our lives. But sad to say that nothing is being done in that direction.

And pls take a look at the crime rates now (an extract from a recent Malaysiakini report).

Increase in crime rate

“According to the official crime index released in the PDRM website, the country had 198,622 crime incidents in 2006 compared with 157, 459 in 2005, which is a 12 percent hike. In the first two months of 2007, the police recorded 35, 076 crime cases. The biggest crime in all the years is theft including property theft, petty theft, house break-ins and vehicle theft.Equally disturbing was that the crime-solving rate had slid during the same period.

In 2005, the police managed to solve 76,284 cases, which amounted to 48.9 percent while only 73,281 or 36.8 percent of the cases were solved in 2006.

In January and February this year, 13,386 or 38.1 percent of the cases have been solved.

In the past when DAP raised this issue in Parliament, the government had claimed that the national crime-solving rate was always above the international accepted level of 40 percent.

However, Chow (Penang DAP chief) said Abdullah owed the public an explanation on why there was a decrease in the crime-solving rate for 2006, which was below the international mark.

“Have the police slowed down and become inefficient in solving crime?” he asked.

Primary concern

The statistics also revealed that Selangor is the most crime-prone state with 47,499 reported cases in 2005, 54,270 in 2006 and 6,771 in January and February this year.

Other leading crime-prone states are Johor with 24,945 cases in 2005, 28,469 in 2006 and 3,524 in last January and February, Federal Territory of Kuala Lumpur with 20,689, 25,236 and 4,547 cases; and Penang with 12,407, 16,229 and 3,822 cases respectively.”

The figures are very alarming. We hope the Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi, who also hold s the position of the Internal Security Minister (not to mention the Minister of Finance he’s holding) to do some thing quickly about the deployment of police to stop the crime rates from climbing to another notch. 

Yes, we need more police to protect the ordinary people in the streets. Too many of them are now serving the Special Branch, FRU or working as outriders for the VIPs and that’s not healthy.

The BN Government is at fault if they continue to ignore the need of better protection and a crime-free society. What is so difficult to direct the PDRM to re-deploy its staff, Mr Prime Minister?

Johari Baharom a “kiasu”

June 14, 2007

Do you know ? Series #2

 

Dear Sir,

 

Re:Deputy Minister a “kiasu

  The Sun dated 13th June 2007 refers.

The Police is under the Ministry of Internal Security. Therefore the Police is under the Deputy Minister of Internal Security.  For the Deputy Minister to “dig” at the Police in the National Newspaper is equivalent to the Minister condemning himself in public. Stop passing the buck. Stop being “kiasu”. Take the responsibility and improve.

 

Yours truly

James One

 

Dinner: Reclaim PJ Parliamentary and State seats

May 28, 2007

Congratulations to the PJ Action Team for the successful dinner held in Sg Way (Seri Setia) a while ago.

Sec Gen Lim Guan Eng and deputy sec gen Chong Eng came all the way from Bukit Mertajam and Kota Melaka respectively to give the potential candidates in PJ their greatest support.

Other speakers tonight include Lau Weng San (PJ Action Team Chairman), Ean Yong Hian Wah (Selangor state chairman), Liew Ching Tong ( DAPSY leader), Thomas Goh ( PJ Action Team Treasurer), Tony Pua ( Economic Advisor to Sec Gen DAP), Rama ( Chairman of Kg Tun Razak ).

In my speech, I criticised the MCA local elected reps for not helping the residents and villagers. I also explained what has happened to my OSA case ( no fruther development) and the compensation I won from the case against the former IGP some six months ago was still not paid to me.

I did an opinion poll on the spot and to our delight, majority of the supporters said Yes to opposition cooperation; only 3 persons said No. I have no time to ask them why but I did use the opportunity to explain why we should get the opposition parties to work together.

In my speech, I explained why DAP leaders believe that the coming GE will fall in November this year ( NOV 25, to be more precise) or latest by March 2008. 

I also expressed my deep regret that the voters who lived in Jalan 4 and Jalan 18, Sg Way were fooled by Chew Mei Fun and Dr Wong Sai Hau in the 2004 GE. They were promised land titles immediately after the GE but guess what, their homes were all demolished by the authority in 2006. Both Chew and Wong did not even give it a fight. Not only that, they even failed to get the rightful compensation for many of them: No monthly rental subsidy of RM120 per family. No transport/ moving cost subsidy. No homes for second family…

But it’s too late for the residents who have trusted Chew and Wong. Chew has even gotten a promotion after the 2004 GE. There’s nothing the villagers can do except for voting against the two in the coming general elections.

Other speaker touched on issues such as mother tongue education, quality of tertiary education, freedom of religion, the importance of voters registration, rampant corruption and abuse of powers, increasing crime rates in PJ and Selangor, the restructuring of police force to fight crimes, the reasons for strengthening the DAP and other opposition parties, the NEP and income divide, the sexist Umno MPs ( we played the video clips of the relevant Parliamentary seating) and what should we expect  from a state assemblyman and Member of Parliament.

Everyone in the audience agrees with DAP speakers that Malaysia is not a better place to live after Abdullah has taken over from Dr Mahathir. We were all greatly disappoineted with the performance of Abdullah Ahmad Badawi.

Ijok: Lessons for the opposition parties

May 1, 2007

LATEST: Tan Sri Khalid will be going back to Ijok to thank the people for supporting PKR at 3.30pm today. The team will be led by PKR advisor  Datuk Seri Anwar Ibrahim, party chief Datin Seri Wan Azizah, information chief Tian Chua and others. I have accepted their invitation to join the walkabout in Pekan Ijok and Batang Berjuntai.

The writings is on the wall. BN had won 92% of the Parliamentary seats in the 2004 GE and defeated the opposition in all the five by-elections (except for Batu Talam which was contested by an Independent). We need to find a winning formula to defeat BN.

BN has been able to win big because there was no true unity among the opposition parties. There’s no true opposition unity to face the the might of BN coalition. There’s no way to beat BN if the opposition parties could not work together effectively to face their common enemy-the Umno-led BN coalition.

Yes, the people of Malaysia suffer much under the current BN administration. They hope the opposition parties could work together to pose a real challenge to the mighty Umno-led BN coalition.

The people do know that BN is corrupt to the core. They know that BN leaders abuse their power to amass wealth for themselves. They were fed up with empty promises and very disappointed with the Prime Minister who could not walk the talk. But where is the alternative? 

Please bear in mind that only the well-informed voters and hardcore supporters vote for the opposition. Voters with pro-winner mentality (commonly called lalang, fence-sitters, the silent majority etc) would only vote for the winners (or potential winners).  They would never vote for the opposition if the opposition looked set to remain as opposition. But these voters with pro-winner mentality is not a small group. And we would not be able to win their votes without presenting them a winning formula.

 Please vote for Khalid !

It’s the duty and responsibility of the opposition parties to offer a winning formula for all to see. Politics of hope is an essential ingredient that we must provide for the voters. The opposition parties must project a winning position and work towards a winning agenda. We owe it to ourselves to do it. 

Yes, the opposition parties are having opposing views on the issue of religion. But that does not mean that we could not resolve or put aside our differences.

Malaysia is rotting slowly day by day. We are facing all kinds of problems and crises. We are also losing our pace to our neighbouring countries. The answer lies in a change of government. Only a change of government could get rid of these greedy and corrupt BN politicians. What could be more important than serving the larger intertest of the people by affecting a change of government?

Ijok is a good beginning for opposition unity. Top opposition party leaders and members in general have put in serious efforts to campaign for PKR. But we were facing various problems due to a poor uncohesive campaign machinery. I personally feel that Khalid could have done better or even made it if there were greater cooperation among the opposition parties. Only true opposition unity and cohesive machinery could destroy the BTF tactics (bribes, threats and frauds) launched by the corrupt BN coalition.

I strongly suggest DAP to openly team up with PKR, and PKR to team up with Pas. And DAP and Pas must at the same time declare that their common enemy is the Umno-led BN coalition. DAP and Pas may not be allies but we are certainly friends in the opposition. It’s only natural that friends in the opposition must put aside our differences for the benefit of the rakyat. We need to help each other to challenge our common enemy.

We will never be able to convince everyone to agree with the strategic partnership among the opposition parties. But politics is about taking risks. The fear of losing seats is something we need to overcome. The ruling class and those with vested interest will be all out to discourage the opposition from achieving true unity and full cooperation. In short, they fear  opposition unity. They know if the opposition really works together, they will eventually lose their grip on power.

Dear fellow Malaysians, there’s no point crying over spilled milk. Ijok is just a temporary setback. We must not lose sight and we certainly must not lose hope. Ijok is nothing compared to the real war-general elections.

The defeat in Ijok actually gives me hope. What about you?

Source: Malaysiakini

HAPPY Labour Day! Highest tribute to all workers who contribute towards nation-building and a peaceful and prosperous society.

Raja Nazrin: Be colour-blind

April 6, 2007
We like to say that our youth are the future of this country, but then we proceed to ignore or marginalise them. We want our future generations to be able to think and act wisely, but then we do not give them sufficient opportunities to do so.” —Raja Nazrin

 In recent times, it has become usual to try and place the blame for the disintegrating state of world affairs on the doorstep of religion. This is a misunderstanding of the first order. Religion is not the cause of societal dystrophy; it is the antidote. It is a social stabiliser that allows believers to reconnect to values that are fast being lost in today’s ever more materialistic and self-centred world.” – Raja Nazrin

“Malaysians of all races, religions, and geographic locations need to believe beyond a shadow of a doubt that they have a place under the Malaysian sun. Only when each citizen believes that he or she has a common home and is working towards a common destiny, will he or she make the sacrifices needed for the long haul.”- Raja Nazrin

“I hope we will do our best to guard against cynicism and hopelessness. And I hope we will all stay the course. Failure, may I remind you all, is a costly option.”- Raja Nazrin

IMO, the speech delivered by Raja Nazrin Shah for young Malaysians should be read by all Malaysians, from an ordinary citizen right up to the prime minister of this country.

I will try my best to translate the speech into Chinese and Malay ( and get an expert to do it in Tamil). Watch this blog.

I thank the Sun for publishing the full text of his speech.

EXTRA! :: Cover Stories – the Sun 6 March 2007

Raja Nazrin: Be colour-blind
Malaysians of all races and religions have a place in this country. Sharing a common destiny, we must put our shoulder to the yoke and work to build the nation, in particular preserving the national unity we have enjoyed through 50 years of nationhood. Given our plural composition, it is a difficult task but it must be done for failure would prove too costly. The Raja Muda of Perak, Raja Nazrin Shah, tells of the ways to do this in his keynote address at the Young Malaysians’ Roundtable Discussion on National Unity and Development on Tuesday. Here is the full text of his speech.

Raja Nazrin is greeted by Malaysian Bar Council
president Ambiga Sreenevasan on arrival at the Bar
Council premises in Kuala Lumper for the function

It is my pleasure to be here to deliver the keynote address at this Roundtable Discussion on National Unity and Development in Malaysia: Challenges and Prospects for Nation Building. I am always happy to take part in an event where there are many young informed Malaysians. I find that this is time well spent. Not only does it give me a chance to share my thoughts, but it also lets me do a bit of opinion research among the younger generation.

We like to say that our youth are the future of this country, but then we proceed to ignore or marginalise them. We want our future generations to be able to think and act wisely, but then we do not give them sufficient opportunities to do so.

In my view, this is not a good way to prepare those who will take our place. If the young are to be good leaders and citizens, they must be exposed to more than just abstract concepts. Even those nation states which have failed miserably have had great political ideals.

I believe that good and upright leadership must be demonstrated. It has to be both taught and observed at work. Then, those who are found to be able, must be mentored by those who are capable. In this way, success can be learned and replicated.

Finally, the young must be given responsibilities they can handle. They should be allowed to make mistakes along the way as part of their overall learning process. If we do these things, our actions will echo loudly into the future.

My address this morning is on the challenges and prospects of nation-building, a topic that is of the greatest and gravest importance. Nation-building is essential to national unity which lies at the heart of what this country was, is and will be.

With the passage of time, it seems that we are starting to forget this and it is imperative that we do not. In the time available, I hope to say enough to provide some fuel for the discussions to follow. It is my earnest wish that you will gain some further perspectives on the nature of nation- building and that you will also deliberate on specific actionable ways to further it in this country.

Confucius insisted that language must be properly used if things are to get done, if justice is not to go astray, and if people are not to “stand about in helpless confusion”. He disapproved of those who misused words to hide their true intentions and actions.

So what exactly is nation-building? Not surprisingly, there are many definitions, some which differ by a little and others by quite a lot. In his book, The Making of a Nation, for example, Prof Cheah Boon Kheng defined it as “both economic progress and socio-political integration of a nation, that is prosperity and national unity”.

This captures what are hopefully the two end-results of nation building, but it makes no mention of its nature and process. I prefer the more common understanding, which is that it is the use of state power across different dimensions to ensure that a country is politically stable and viable in the long term. These dimensions include ethnicity and religion.

As a brief footnote, it should be noted that nation-building is a heated and even hated notion in some parts of the world. The main reasons for this are, first, that it is taking place in the midst of great domestic turmoil and, second, that it is primarily initiated and managed by foreign powers.

Trying to cobble a functioning state by papering over deep social and political rifts is, of course, easier said than done. History has shown us, time and again, that it is much easier to break down, rather than build up, nations.

In the case of Malaysia, nation- building has occurred in generally peaceful circumstances. It was not imposed by another country. And it is undertaken mainly by collective choice rather than compulsion.

The fact that we have been able to forge a nation without resorting to the rule of the gun has made us something of a rarity and a case to be studied, if not emulated. It has allowed a relatively effective system of governance to develop. Our track record in development and resolving problems such as illiteracy, poverty and poor health has been good.

There is, of course, much more that can be done. Our institutions of governance are far from perfect and quality improvements will probably occupy us for at least the next 50 years, if not longer. Nevertheless, for all the criticisms that have been made, it is only common sense that we could not have survived, let alone prosper, these last 50 years if government institutions had not been responsive or effective.

So, what are the central challenges to nation-building going forward? Let me speak first more generally about the world, and then move specifically to Malaysia.

To my mind, there are many challenges, but one that stands out most is that of having to balance the need for change with that of continuity.

Globalisation, in particular, has unleashed sweeping economic, political, social and cultural transformations that have weakened national institutions, values and norms. It is as if all the boats on the ocean had suddenly lost their anchors, rudders and compasses overnight.

Naturally, this has produced a strong reaction in the form of a desire to preserve identity, character and tradition. These are among the strongest motivations known to mankind and have been at the foreground or background of practically every conflict that has ever been waged. Add to this, a deep sense of deprivation, powerlessness and injustice, both real and imagined, and the tension between change and continuity mounts greatly.

Managing change on a national level is never easy, and certainly not on the scale and speed that we are witnessing. Multi-ethnic countries have to be especially watchful, and particularly if they have a weak sense of national collective identity.

In the absence of a strong binding nationalism, they are prone to polarisation and competition along ethno-religious lines. The state, which may well start out by being a relatively honest broker, can become increasingly pressured to act in ways that favour the interests of one group over another.

If the pendulum swings too far in one direction, dissatisfaction and frustrations will inevitably result. These can be expressed in ways that range from passive non-cooperation to active opposition and even violent conflict. To a large extent, this has led to the fragmentation of states.

Countries need to recognise the larger macro forces at work and understand their implications. They have to engage creatively to ensure that there are sufficient investments in social capital and cohesion. They must create and capitalise on cooperative systems within societies.

In recent times, it has become usual to try and place the blame for the disintegrating state of world affairs on the doorstep of religion. This is a misunderstanding of the first order. Religion is not the cause of societal dystrophy; it is the antidote. It is a social stabiliser that allows believers to reconnect to values that are fast being lost in today’s ever more materialistic and self-centred world.

What does Malaysia have to do to ensure that it continues to be successful at nation-building? Psychologists say that our short-term memory can only hold seven items. Let me outline seven guidelines that I think will have to be borne in mind in future nation-building efforts.

First, Malaysians of all races, religions, and geographic locations need to believe beyond a shadow of a doubt that they have a place under the Malaysian sun. Only when each citizen believes that he or she has a common home and is working towards a common destiny, will he or she make the sacrifices needed for the long haul.

In Malaysia, the Federal Constitution, the Rukun Negara and Vision 2020 encapsulate the rights, hopes and aspirations of the population in a way that no other documents do. The integrity of these documents must be defended and promoted, especially the first.

Second, when we seek solutions to problems in nation-building, we must be careful not to assume away problems. Nation- building is required precisely because there are stark differences within society. If we all walked, talked and thought the same, it would probably not be needed.

There will therefore be chauvinistic groups in this country, just as there are in others. They will fight the idea of national unity, block social change and try to be politically dominant. The existence of these groups, however, does not mean that nation-building is a futile exercise.

It does mean that we must be prepared to negotiate our way through and around these differences. We can, for example, create social movements that aim to enlighten and dissuade popular support being given to them.

Third, nation-building requires accommodation and compromise. In our haste to be prescriptive, we should not be so idealistic that we are incapable of also being practical. We should not allow perfection to be the enemy of the good. Yes, we should seek the best solutions and expect the highest standards of performance.

But we should also be prepared to sacrifice some part of our positions for the good of the whole. The virtues of pure self-interest are largely a myth. What seems to be a reality is that individuals end up worse off when they act out of self-interest, as opposed to acting in their collective group interests.

Fourth, if nation-building is to be successful, enforced solutions must be avoided. Nation-building is effectively rendered null and void by coercion or the threat of violence. Might cannot, and must not, be shown to be right. If solutions cannot be found within the political and social structures, there will be a strong temptation to resort to illegitimate ways and means.

Fifth, nation-building occurs when society is open, tolerant and forward-looking. So important are these values that they are embedded in Vision 2020’s nine strategic challenges, as are those of mature democracy, caring society and innovation. Only by being inclusive and participative can the various sectors of our society be productively engaged. It follows that all forms of extremism, chauvinism, racism and isolationism must be guarded against. They must be soundly sanctioned socially, politically and, if necessary, also legally.

Sixth, nation-building is a process rather than an outcome. When Malaysia started off 50 years ago, there were no examples to study. There were no manuals to follow. Mistakes were made and, to a greater or lesser extent, lessons have been learned.

While a sense of impatience is perhaps fully understandable, nation-building takes place over a period of time and only with persistence. Where there is no trust, trust has to be built. Where there is no cooperative network, one has to be established. Building on layers of foundation is the only way to ensure that the process is solid and sustainable.

Seventh, the political, social and economic incentives must reward good behaviour and penalise bad. I know that this statement is virtually self-evident, but it is a fact that many countries are as likely to punish good behaviour as to reward it. After all, if there are benefits for corruption, then there is a real cost to being honest. The incentives for building up a nation must be greater and more compelling than breaking it down. The price of racial and cultural intolerance must be made prohibitively high.

I believe fostering national unity is the responsibility of every Malaysian. However, schools, institutions of higher learning and sports centres have a very special role to play. This is because the sense of national unity is best inculcated in the young.

Through textbooks, sports and interaction, educators should eliminate ethnic stereotypes. Through the imaginative teaching of the history of Islamic, Chinese and Indian civilisation, educators could foster greater understanding among different ethnic groups.

It is said that it takes a village to raise a child. I believe this is true. To me, the village comprises three main institutions – family, school and community.

From birth, we should be taught to respect and honour each other’s culture and heritage. Learning to interact with others is part of this process. Playing with children of other races on the playground and in friends’ homes, we learn to go beyond the colour lines early in life. In school we should be taught about other cultures and beliefs under the same roof as others of different ethnic groups – once again cutting through the colour lines.

I am aware that there are many Malaysians who are deeply troubled at the state of national unity in this country. What I have tried to do today is disabuse you of the notion that there are any “quick fix” solutions in nation-building.

If you look closely enough at any country, even those that are regarded today as highly successful, such as Japan, you will find there have been episodes in their past where events were very tenuous.

I hope we will do our best to guard against cynicism and hopelessness. And I hope we will all stay the course. Failure, may I remind you all, is a costly option.


Related Articles:

The voice of conscience from the Crown Prince of Perak

April 5, 2007

Raja Dr Nazrin Shah, the Raja Muda of Perak must be commended for his boldness and sincerity. He said all  Malaysians must defend and promote the integrity of the Federal Constitution.

What Raja Nazrin, the Crown Prince of Perak, has addressed in a recent forum organised by the Bar Council and Transparency International KL Chapter certainly deserved our attention. Umno leaders who subscribe to the Malay supremacy (ketuanan Melayu) concept should heed the call and abandon all race based policies for the good of all Malaysians.

the Sun today carries his speech in full. Grab a copy today. It’s FREE! (Congrats to the Sun for achieving a circulation of 275 thousand as endorsed by ABC)

Raja Nazrin: M’sians must defend, promote integrity of Constitution

 

Cindy Tham
The Sun

All Malaysians must defend and promote the integrity of the Federal Constitution, the Raja Muda of Perak Raja Nazrin Shah said today.

The Raja Muda listed this as one of seven things Malaysia has to do to ensure it continues to be successful at nation building.

“All Malaysians, regardless of race and religion, have a place in this nation, and society must recognise that they share a common home and responsibility to build the nation together.

“Malaysians of all races, religions, and geographic locations need to believe beyond a shadow of a doubt that they have a place under the Malaysian sun.

“Only when each citizen believes he or she has a common home and is working towards a common destiny, will he or she make the sacrifices needed for the long haul.”

He said the Constitution, the Rukun Negara and Vision 2020 encapsulated the rights, hopes and aspirations of the people.

He stressed that the integrity of these documents, especially the Constitution, must be defended and promoted.

Raja Nazrin said these in his keynote address at the Young Malaysians’ Roundtable Discussion on National Unity and Development in Malaysia: Prospects and Challenges for Nation Building.

The discussion was organised by the Bar Council’s National Young Lawyers Committee and Asian Strategy and Leadership Institute’s Centre for Public Policy Studies.

Eleven panellists shared their views at the discussion, attended by some 150 participants from the legal fraternity, non-governmental organisations, government departments and the public.

The other six guidelines for successful nation-building are:

* In seeking solutions to problems in nation building, don’t assume away problems.

“Nation-building is required precisely because there are stark differences within society. There will therefore be chauvinistic groups in this country, just as there are in others. They will fight the idea of national unity, block social change and try to be politically dominant.”

He pointed out that the existence of such groups meant that society must be prepared to “negotiate our way through and around these differences”.

“We can, for example, create social movements that aim to enlighten and dissuade popular support being given to them.”

* Nation-building requires accommodation and compromise.

“In our haste to be prescriptive, we should not be so idealistic that we are incapable of also being practical.”

Nazrin said to seek the best solutions, society should be prepared to “sacrifice some part of our positions for the good of the whole”.

* Avoid enforced solutions.

“Nation building is effectively rendered null and void by coercion or the threat of violence. ‘Might’ cannot and must not be shown to be ‘right’. If solutions cannot be found within the political and social structures, there will be a strong temptation to resort to illegitimate ways and means.”

* Be open, tolerant and forward-looking

“Only by being inclusive and participative can the various sectors of our society be productively engaged. It follows that all forms of extremism, chauvinism, racism and isolationism must be guarded against. They must be soundly sanctioned socially, politically and, if necessary, also legally.”

* Nation building is a process, not an outcome

It takes time and persistence to build a nation. “Where there is no trust, trust has to be built. Where there is no cooperative network, one has to be established. Building on layers of foundation is the only way to ensure that the process is solid and sustainable.”

* Political, social and economic incentives must reward good behaviour and penalise bad.

“The incentives for building up a nation must be greater and more compelling than breaking it down. The price of racial and cultural intolerance must be made prohibitively high.”

Ulu Yam MCA local warlord becomes land grabber?

March 29, 2007

 

Low Kim Chai (sitting next to LKS) and other land-grabbing victims from Ulu Yam took their plight to the Parliament today. Opposition Leader Lim Kit Siang and Tanjung MP Chow Kuan Yew took up their complaints and hopefully something positive would come out of this meeting.

Low and other victims lost their land rights to a local MCA warlord. In a reply from the KKB land office, Lim Ba Lee lost her land right to Tan Kim Peing, the special assistant to Datk Ch’ng Toh Eng, The Selangor State Exco member. Tan is also the MCA deputy chairman for Kuala Selangor Division and a district councillor. Instead of helping out the villagers with the documents entrusted to him, Tan made use of them to his own benefits. No action was taken to Tan neither by MCA nor the authority despite of numerous police reports and ACA report were made against him over the last two years. What have happened to our police force and ACA, Mr Prime Minister?

The local MCA warlord has allegedly collaborated with certain land office senior officers, turning land rights belong to these villagers into titles but these titles were registered in his name or people closed or connected to him. He either keep the titles or sold them for profits.

By Lim Kit Siang

Adorna, post-Adorna, Adorna-like injustices and malpractices in Land Offices

Injustices and malpractices in Land Offices?

Two days ago, I had issued a statement calling on the Natural Resources and Environment Minister Datuk Seri Azmi Khalid to stop sleeping on his job as he had neither done nor said a single word in his three years as Minister in charge of the land portfolio about the gross injustice of the land law which allowed forgery and fraudulent issue and fraudulent transfer of land titles, with hundreds of landowners who have become victims running into tens or even hundreds of millions of ringgit.

It is common sense that an innocent purchaser cannot obtain good title from an impostor, impersonator or forger. Very importantly, a forger cannot pass title by using a fraudulently procured document of title so that even a subsequent innocent purchaser does not get any good title.

However, in land law, as a result of the 2001 Federal Court decision in Adorna Properties Sdn Bhd v Boonsom Bunyanit, there is now a shocking exception – with Section 340 of the National Land Code (NLC) interpreted to favour innocent buyers of land transferred through forgery or fraud, which has destroyed the integrity of land titles and the sanctity of property, leaving the original owners without any means to recover their land.

When Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi became Prime Minister, he issued a ”wake up call” to all land offices telling them to buck up to do justice to the rightful landowners.

Why has Azmi as the Minister in charge of the land office in the past three years failed to take any action to end the gross injustice in the Adorna case, at least to stop any post-Adorna development with hundreds of landowners falling victim to fraudsters, forgers, impostors and impersonators becoming the “new Adornas” by amending the National Land Code?

I have today another batch of cases involving gross injustices in land administration – involving some 280 plots of land, both residential and agricultural, which changed hands without the knowledge of the landowners in Ulu Yam, Selangor.

Low Kim Chai and 15 other landowners in Ulu Yam are among the complainants that their plots were transferred to family members and relatives of a local MCA leader and another former village head without their knowledge.

Their predicaments were quite similar with the 18 landowners in Kapar, where plots of land given to them under the Rancangan Buku Hijau (Green revolution) were transferred to a local MCA Datuk without their knowledge (Malay Mail cover story, 19 March 2005).

The local land office officials have told the villagers about the bad news but they were unable to give details relating to the respective new landowners. Some of the landowners have made police reports. They have given the names of the suspected MCA leaders to the police. The police were urged to start investigations immediately as the scam involves so many villagers and landowners but there was no response from the police until today.

The victims were subsequently brought to the Selangor Menteri Besar’s office as well as the public complaints bureau in Shah Alam. Following the complaint, the letter, Encik Tukiman (the land office chief) confirmed that some of the victims’ plots had indeed changed hands but he too failed to give further details except confirming that the name of the alleged MCA local leader Tan Kim Peing was indeed in the list of “new ” landowners. But there was no action taken against Tan by either the authority or his party, MCA.

Reports to the Anti-Corruption Agency (ACA) were also a waste of time and effort, bringing no results.

Azmi should explain why there is so much hanky-panky, abuses of power and even corruption nvolving the Land Office, which is regarded by Malaysians as one of the government departments topping the list of “most corrupt” departments.

I call on Azmi to give a full statement on these cases of injustices in land administration and law in the country, starting with his reply in Parliament next week during the winding-up of the debate on the Royal Address.

When is Azmi going to implement the Prime Minister’s directive that the Land Office to “buck up” and “clean up” so that it would no more be regarded as one of the top “corrupt” government departments in the country – to end the injustices and malpractices of the Adorna, post-Adorna and Adorna-like cases in land administration

Morally wrong for MCA to jointly hold CNY celebration with Grand Saga

March 20, 2007
T

挑战马华针对蕉赖皇冠镇封路事件发表声明

陈文华
07
319 下午4:51调整字体大小:


蕉赖皇冠镇开路行动委员会对马华蕉赖11哩支会主席林涌辉日前解释

其支会与蕉加大道公司联办闭门式新春团拜感到非常不满。林涌辉的解释

只能证明他与地方居民渐行渐远甚至脱节。林涌辉身为地方领袖应该

知道蕉加大道公司一意孤行在没有政府的公函批准下将蕉赖皇冠镇封路

这种自私自利的行为已经是人神共愤,天地不容。但是,林涌辉却

不与居民共进退,还邀请何启利州议员去恭喜蕉加大道公司发财

这简直意味着蕉加大道公司在200711日调高过路费所得的财源是

值得马华为它祝贺。 本行动委员当天到蕉加大道公司去,并不是为了

参加团拜,而是闻悉大道局总监会到场,所以要求陈国伟国会议员

带领本行动委员成员去询问何时开路。陈国伟与本行动委员成员在

获悉大道局总监不会出席后,片刻不留就走了。本行动委员到现在

都无法理解何启利州议员在大道收费刚猛涨及封路闹得满城风雨的

时刻,还与蕉加大道公司你浓我浓,把人民的利益置身事外的行为。

如果与蕉加大道公司联办新春团拜有如林涌辉所说的在祥和的气氛下

去理解封路事件,那为何不举办开放式的团拜,让所有的居民出席

并由何启利州议员带领下向蕉加大道公司问个明白?本行动委员会

认为马华竟然敢与蕉加大道公司联办闭门式新春团拜,那就应该更

有勇气向居民交待其对封路的立场。因此,本行动委员会挑战马华

针对蕉赖皇冠镇封路事件发表公开声明。 

The BMC Open Access Road Action Committee (BMC OARAC)

was upset that the Cheras 11th Mile MCA branch has jointly organised

a Chinese New Year celebration with the toll concessionaire Grand

Saga.In a statement

issued by its chairman Tan Boon Wah, he challenged MCA to openly explain

why the party has chosen to side with the toll concessionaire, instead of

 fighting for the interest of the people in and around Bandar Mahkota Cheras,

Sg Long and Balakong. Tan also hit out at the MCA state assemblyman

Hor Hee Lee. Hor has taken time to attend the celebration but never show up

 in any demonstrations organised by the local resdidents. He was also keeping

mum over the “blocked access road” issue. The local residents were now

wondering what kind of benefits or incentives the MCA was getting

  from Grand Saga.

Ong Ka Ting should be held responsible

March 11, 2007
The fire and rescue department under Ong Ka Ting’s ministry is once again proven inefficient. The fire that killed 5 in a family in Kg Cempaka recently could have been avoided if Ong’s department was efficient. I have done an investigation and found that the fire brigade did not show up after the villagers have called several times. The villagers have no chice but to drive to the fire stations nearby to  bring the fire brigade to the scene.If the department was efficient, it should take only 5 minutes because from SS2/Damansara to Kg Cempaka in the middle of midnight is really not far at all. One of the local MCA chaps claimed that the department took some 25 minutes “only” to arrive at the scene. Others witnesses said the department only show up after some 45 minutes after the call.

And to make things worse, the hydrants nearby were found to be “useless” as the water pressure was too low according to a policeman I know. He was there early to try to help.Witnesses told me that Ibrahim and Amin were the only two who really tried to help to put off the fire although they were other police personnels around.

This is not the first time that the hydrants in Kg Cempaka were found to be lacking. The fire that burnt down some ten houses more than a year ago also partly due to poor hydrants. It was wrong for the PJ Utara MP to claim that the hydrants were in good conditions. She was lying through her teeth to defend her boss’ department.

DAP has decided to lodge an official complaint to Ong’s ministry next week.

DAP PJ Action Team donated some RM300 to the three affected families last night.

Guang Ming Daily has the story…

推薦給朋友    列印

updated:2007-03-11 12:39:28 MYT

■看到梁家五口不幸的報導,周美芬的臉色顯得更沉重。(放大)
■村長鄭洄(右起)、雪行政議員莊禱融、黃家定及周美芬到梁家五口靈前上香致意。(放大)
■一眾行動黨黨員到靈堂拜祭梁家一家五口。(放大)

吉隆坡訊)八打靈再也北區國會議員拿汀巴都卡周美芬對千百村梁家一家五口疑遭人縱火燒死的慘劇感到悲痛,致使她週六(10日)仍拖著沉重的心情“辦公”和出席活動

雖然選區發生慘劇,周美芬週六仍按照時間表,一早在馬華總部處理會務及主持會議。可是她的心情明顯非常沉重,眼眶泛,臉色沉重,談話語調沉緩。
她說,週六晚上到愁雲慘霧的靈堂時,看到死者妹妹哭得死去活來,她也感到難過,不懂得說些甚麼安慰的話,只能要他們節哀順變。

她聲稱,她與死者一家人雖不熟悉,但因她的服務中心和死者的住家都在附近,進進出總有見到面,也有寒暄過數句。

“我新春團拜時曾和死者的妹妹閒話家長,誰知道再見她時,卻是在這種讓人難過的場合。”

她說,她已要求福利部給予援助,村民也自動自發的籌款協助辦理後事,讓人感到人間溫情的一面。

當議員首個發展地點
“我與千百家村有淵源”

周美芬與千百家村有著一段很深的淵源。她的老家在SS25,與千百家村仳鄰,千百家村內的商店是她光顧購物的老地方。當上國會議員後,千百家村更成為她首個發展重任。

周美芬說,她在第一屆任期內,便把很多心血放在改善及提昇千百家村內,其中千百家村的水患和火災一直是她的隱憂。

她提到,千百家村在政府撥款提昇河道工程後,水患問題已大大改善。至於火災的防範,她也積極在村內增設救火栓,也致力於勸道村民領養救火栓。

“千百家村內的巴剎已擴建,路也加寬了,很多屋子也改建成磚屋,整個環境比以前好多了。”

周美芬唉嘆的說,此次的火災與防範無關,救火栓的操作也正常,可是悲劇還是發生。

她說,她不可能確保火災不再發生,但她會提醒村民不要隨便在家中放置易燃品,以設法把可能發生不幸事件的機率降低。

“我也會要求八打靈市政局採取取締行動,對付一些沒有良好管理倉庫的人士。”

消防栓沒水
拖延拯救行動

行動黨非政府組織局主任劉天球表示,據他所知,消防車在抵達火災現場時,距離現場最近的消防栓竟然沒有水,才拖延了拯救的行動。

因此,他希望政府督促消拯局,經常檢查全國各地的消防栓,才可以在必要的時候立刻派上用場,及時及時拯救人民的性命和財物。

劉天球是與雪州行動黨主席歐陽捍華,以及一眾行動黨黨員,到靈堂慰問死者家屬和拜祭枉死的5人時,發表上述談話。

行動黨也將每戶受害家庭100令吉的暫時援助金交給受害家庭。 (光明日報‧2007.03.11)